Lørdag, 17 November 2018 14:25

Formandens beretning ved Generalforsamling 3. november 2018

Formandens beretning ved Generalforsamling 3. november 2018

Vi kan se tilbage på et år, hvor foreningen har konsolideret sig, og vi er blevet rimelig gode til at gøre det, vi gerne vil kunne gøre.

 • Vi vil gerne bidrage til at skabe forbindelse imellem på den ene side den brede vifte af spirituelt engagement, som inspirer mange mennesker i dagens Danmark – og på den anden side den traditionelle forvaltning af spiritualitet i Danmark, som den kommer til udtryk i folkekirkelig gudstjeneste og kristendomsforståelse.
 • Vi vil også gerne skabe rammer for at mennesker kan mødes om en nutidig kristen spiritualitet
 • Her vil vi gerne skabe rum for erfaringer med at holde gudstjenester, hvor en indre praksis ikke kun lader sig integrere, men også er bærende for den udformning, som gudstjenesten får.
 • Vi vil også gerne dokumentere betydningen af længerevarende fordybelsespraksis af bøn og meditation, som den kan udfolde sig på retræter og gennem daglig øvelse  Vi vil gerne være med til at åbne nye perspektiver gennem rejser til spirituelle miljøer i udlandet.
 • Vi vil gerne formidle viden om spirituel praksis. Det gælder elektronisk på vores hjemmeside og det gælder konkrete bogudgivelser

Og så vil vi også gerne, som det er tilfældet i dette årsmøde, pege på et spor i vores egen tradition, nemlig kroppens betydning, som har været overset af de dominerende fortolkninger af, hvad det vil sige at være menneske. Det gælder kristendommens holdning, og det gælder europæisk filosofi og dannelsestradition.

Kroppen

Vi har valgt kroppen som overordnet tema på årsmødet, fordi det forekommer væsentligt at give selve det kropslige fokus i en nutidig kristen spiritualitet. Vi har arbejdet en del med kropsbøn i de seneste år. Men vil godt med de temaer, vi har valgt til i dag, brede perspektivet ud. Det gælder:

 • kroppens bevægelse i dans,
 • kroppens evne til at danne lyde,
 • kroppens evne til at skabe bevidsthedsmæssig forandring gennem bevægelse.

Vores anliggende er at forbinde ånd med det kropsforankrede udtryk – og vi gør det ud fra den forståelse, at vi som menneskevæsner er spændt ud imellem disse to stærke poler: På den ene side det kropslige, som det kommer til udtryk i instinkternes mangfoldighed - og på den anden side bevidsthed eller Ånd, som det kommer til udtryk i spirituelle kvaliteter.

Vi kommer af en kultur, der har prioriteret det ene frem for det andet – i en sådan grad at man har tabt fornemmelsen af, at krop og ånd, selvom de er polariteter, dog er opstået af den samme enhed – af den samme Gud – og at de er skabt til at interagere i den samme menneskelige helhed. Med andre ord har kulturen oprette et split, som går igennem mennesket selv, som går igennem vores relationer til hinanden i oplevelsen af at være definitivt adskilt, og som går igennem skabelsens enhed, så vi uafladeligt skiller os fra naturen – planter og dyr - omkring os.

Så vores tema i dag bærer med sig intention om at hele – dvs. genoprette erfaringen af helhed – og af en fælles enhed i Gud af det kropslige og det åndelige. Så det vi vil øve sammen i dag – gennem vandring i labyrint, gennem lyd og sang og gennem dans - er eksemplarisk for denne proces: gennem en kropsforankret praksis at huske Ånden, at huske bevidstheden, at huske nuet, at stille sig i sit kropslige udtryk åben for, at den samme Ånd er en virksom og dannede kraft i os hver især, i vores fællesskab og i den vide verden omkring os.

---------------------------

Dette er vores 6. generalforsamling og årsmøde i foreningen, og vi er i dag vel konsoliderede i forhold til de grundlæggende aktiviteter, vi gerne vil kunne som forening, ligesom vi er i stand til at sætte nye initiativer i gang.

Så jeg vil gerne beskrive det, som jeg synes, vi er gode til:

Gudstjenesterne

Vi har fortsat de tidligere års praksis med gudstjenester i Skanderborg Kirke seks gange om året. En typisk menighed består af en halvdel, som kommer næsten hver gang. En halvdel som kommer jævnligt og så en håndfuld nye. I reglen er vi 20 - 25. Og det er rigtig vigtigt, at der er en gruppe som vender tilbage, fordi det er lettere gennem deres fortrolighed at bygge en intensitet op.

Vi har fra begyndelsen været opmærksomme på ikke egentlig at gøre noget nyt. Vi har lejret os i danske kirketradition og søger blot at gøre det kendte med omhu og autenticitet. For på denne måde at væve en opmærksomhed af spiritualitet og nærvær ind i salmer, tale, bøn og nadver.

Så vi fortsætter ind i 2019 den gode øvelse det er at skabe gode gudstjenester. Kristian Giver giver som organist hele forløbet et markant løft, og vi har haft glæde af Morten Musicus’ anderledes måde at løfte fællesskabet på musikalsk.

Vi vægter i stadig højere grad at være flere om opgaverne i gudstjenesten, og det fornemmes rigtig godt. Denne deling af opgaverne hører til kristen tradition fra begyndelsen og har alle dage været en modvægt til den præsteligt styrede liturgi. Tak til jer, der vil være med til at bære og udvikle. Det underbygger forståelsen af gudstjenesten som et fælles projekt. Og jeg skal ved samme lejlighed takke Skanderborg Sogn for at huse os.

Brovst

Medlem af bestyrelsen Lisa Bremer er i gang med at starte et tilsvarende gudstjenesteprojekt i kirken i Brovst mellem Fjerritslev og Ålborg, hvor man mødes hver anden måned. Man trækker både på den gode erfaring, vi har fra Skanderborg, med at sætte tid af til beredelse, og på den praksis at læne sig ind i folkekirkens gudstjenesteform for så at arbejde videre og undersøgende med den – og at folde gudstjenesten ud på de vilkår, som byder sig til gennem de mennesker, der deltager.

Meditationsgrupper

Vi har en oprindelig gruppe, hvorfra det hele er udgået. Den har med lidt skiftende besætning eksisteret i nu ni år. I dette halvår hviler den, og vi mødes i et åbent værkstedsprojekt her på Audonicon hver anden uge om eftermiddagen til udforskning af centerlinien som fænomen. Projektet kan betragtes som en del af den bredere udfoldelse af Bob Moores undervisning som finder sted her i landet nu ti år efter hans død. Det er spændende at iagttage, hvor mange steder hans undervisning sætter sig igennem og konsolidere sig. Bob Moores undervisning har stor betydning for erkendelsen af den erfaring af Ånd, som vi i nyere tid har haft så vanskelig ved at etablere i vestlig kultur, at den ligger tilgængelig i de mest almindelige erfaringer – og med centerlinien som eksempel – er foldet ind i vores kroppe.

I Århusområdet er der gennem Elisabeth Staal Jensens formidling i de senere år dannet flere grupper med centrerende bøn, og de fungere og lever hver deres liv. Seneste er Elisabeth behjælpelig med at starte en gruppe samlet omkring centrerende bøn ved kirken i Granslev, mellem Hadsten og Hammel.

Og som en udbygning heraf har Elisabeth sammen med flere andre fra Århus-området dannet en ”visdomsgruppe”, som i sin selvforståelse trækker på Cynthia Bourgeault’s tanker om Wisdom Schools – der igen trækker på tanken om Jesus som visdomslærer.

Så har vi nylig startet en gruppe op i København med Peter Ruge som leder. Den skal det første år gerne mødes hver anden måned. Gruppens overordnede tema er åndelig dannelse – forstået som øvelse i at stille sig sådan åben, at Ånd som en virkende kraft kan få lov at være en dannende impuls i ens eksistens. Ellers sagt på en anden måde: en øvelse i at gøre sig ledig for Ånd.

Retræter

Vi har tre retræteformer i gang

Den ene form kunne vi måske bedre og lidt løst kalde retrætedage, og de afvikles over en lørdag-søndag ved en kirke, sådan at søndagsgudstjenesten indgår i forløbet. Vi har indtil nu holdt dem flere steder på Fyn og Sjælland, og det er en rigtig god form til at forbinde gudstjeneste med fordybelsespraksis.

En variation over denne form er inspirationsdagene i Silkeborg kirke, som bliver til i et samarbejde mellem Inge Margrethe Bonnevie og flere af foreningens medlemmer.

Ligesom Alice Sørensen i forbindelse med fejringen af Store Bededag tog initiativ til en dag med kontinuert bøn med centrerende bøn som fælles praksis i Gl. Aaby Kirke i Århus.

Den anden form er retræte over 2-3 dage. Vi har dem halvårligt på Nygård, på Als med forskellige temaer. Og vi har dem i Lisa Bremers ledelse på Nørhede ved Vestkysten – i dette år formet som en optakt til adventstiden.

Endelig ser det ud til at fungere rigtig godt med stilhedsretræter på 6 - 7 dage. I år har vi haft tre på Nygård, Als - hvor vi har nogle usædvanlig smukke rammer for så mange dage i stilhed og fordybelse. Og vi regner med at holde to tilsvarende i det kommende år.

Kursusdage

Vi havde for næsten et år siden på Himmelbjerggården en velbesøgt og meget inspirerende kursusdag med Steen Clausen, som leder i Bent Jul’s arrangement om kald og eksistens med U-teori som overordnet struktur.

Vi har en fast åben gruppe på Sjælland, hvor man fire gange årligt mødes på en hverdag ved Ugerløse Kirke. Gruppens fokus er selvudvikling med kristen spirituel horisont, og den samler bredt folk fra Sjælland.

I Ringkøbing har vi fire årlige kursusdage i samarbejde mellem psykolog Vagn Palle Rasch og mig selv, hvor vi søger at lade Bob Moores undervisning møde det kristne i en åben samtale og indre praksis. Kursusdagene finder sted i de lokaler, hvor Bob Moores selv havde sin undervisning.

Rejser

Vi har ikke haft nogen rejser i år, men Lisbeth Pedersen tilbyde en rejse til Chevetogne i august 2019

Visionsdag

Vi havde indkaldt til en visionsdag i april, og det afsatte en række nye initiativer:

 • En aften med overtonesang ved Eva Wildt Nielsen
 • Opstart af en arrangementsrække i Århus ved Bent Jul, Kristen Mandø, Morten Musicus og Lars Andersen. Det er blevet til en eftermiddag med sakral dans, en foredragsaften om Maria og en aften til december med dans. Efter en evaluering forventes gennemført tilsvarende i foråret.
 • Endelig udsprang etableringen af den ny gruppe i København af samme visionsdag

Vi er i Bestyrelsen meget tilfredse med, at der udgår initiativer fra andre end os, og at flere gerne vil være med til at bruge den ramme for nutidig kristen spiritualitet, som foreningen er.

Bogudgivelser

Vi arbejder med udgivelse af bøger.

Det gælder bogen om kropsbøn. ”Der himmel in dir”, Beatrice Grimms og Willigis Jägers bog om kropsbøn på dansk. Flemming Christensen har lavet en god og grundig oversættelse. Lisa Bremer har gået den efter mhp det tyske, og Lisbeth Pedersen har læst en grundig korrektur på det danske. Bogen vil udkomme på Visdomsbøgernes forlag. Processen er imidlertid blevet forsinket, fordi vi bliver nødt til at søge om fondsmidler for at udgivelsen ikke skal blive for dyr. Bogen kan forhåbentlig komme ud i 2019

Medlem af bestyrelsen Tove Vejlgaard er sammen med Vibeke Fogh i gang med at oversætte den spirituelle klassiker ”Meditations of the Tarot”, som forventeligt udgivet delt i tre bøger. Første bog er oversat og snart klar til udgivelse.

Cynthia Bourgeault i Danmark

Endelig har jeg her til sidst den fornøjelse at kunne pege frem på en vigtig begivenhed i det kommende år. Det er ikke mindst i kraft af Elisabeths Staal Jensens vedholdende arbejde lykkedes at få Cynthia Bourgeault overtalt til at komme til Danmark i slutningen af juni. Hun er her kun kort, og vil i den tid lede en todages retræte på Refugiet i Løgumkloster 26-28. juni samt tage del i et aftenmøde i København 28. juni Tilmelding til retræten vil være mulig i løbet af ret kort tid, og vi melder ud på nyhedsbrev, når det er aktuelt. TAK TIL BESTYRELSEN Til allersidst skal jeg takke bestyrelsen for et stort arbejde. Det gælder Elisabeth og Bent for deres vedholdenhed som bestyrelsesmedlemmer fra begyndelsen. Og det gælder Tove Vejlgaard og Lisa Bremer, der som nye medlemmer har tilført bestyrelsesarbejdet ny inspiration og en meget god dynamik.

Peter Ruge,

3. november 2018

Senest ændret Lørdag, 17 November 2018 14:56

Skriv en kommentar

Vær sikker på, at du indtaster al krævet information, markeret med en stjerne (*). HTML kode tillades ikke.