Vedtægter

 

Vedtægter for Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET”

§ 1. Foreningen

Foreningens navn er: Nutidig kristen Spiritualitet.

Foreningens hjemsted er Hinnerup, Favrskov Kommune

§ 2. Formål

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet har til formål at skabe kreative og åbne rammer for erfaring og samtale om spiritualitet som praksis indenfor en kristen horisont - åben overfor bredden i den nutidige folkelige spiritualitet og med rødder i den folkekirkelige tradition.

§ 3. Organisation

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet''s overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen vælger:

En bestyrelse på 3 antal personer

2 suppleanter for bestyrelsen

1 revisor

1 suppleant for revisor

Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 3 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.


§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel ved brev Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget på sekretariatet senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt


§ 5. Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitets bestyrelse

Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitets daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden og kassserer.


§ 6. Medlemskab

Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.


§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.
Foreningen søges herudover finansieret ved deltagerbetaling til foreningens arrangementer - samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret for Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet er kalenderåret.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til velgørende formål.

Foreningen Foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet er stiftet den 17. marts 2011


(Bestyrelsesmedlemmernes underskrifter)