tirsdag, 31 oktober 2017 08:48

Generalforsamlingen 2017

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 28.10.2017

Velkomst ved Peter Ruge (formand).

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Dirigent: Tove Vejlgaard

Referent: Jørgen Aagaard

Stemmetællere: Kirsten Mandøe og Grethe Hvam.

2. Formandens beretning v. Peter Ruge

Godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Elisabeth Staal Jensen

Godkendt

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent v. Elisabeth Staal Jensen

Kontingent 200 kr. årligt

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg Bent Jul (genopstiller)

Lisbeth Pedersen (træder ud)

Nye bestyrelsesmedlemmer:

Bent Jul – valgt for 2 år.

Lisa Bremer – valgt for 2 år.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter:

Karen Thomsen (træder ud)

Ny bestyrelsessuppleant:

Tove Vejlgaard – valgt for 1 år.

Det blev oplyst, at Ole Juel Gade har bedt om at træde ud af bestyrelsen, hvorfor den nyvalgte suppleant bliver en aktiv del af bestyrelsen. Tove Vejlgaard har accepteret og den valgte bestyrelse vil klare sig det næste år uden yderligere suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Lene Hansen (genopstiller) og blev genvalgt for 1 år.

Revisorsuppleant: Flemming Bjerg (genopstiller) og blev valgt for 1 år.

9. Eventuelt:

Formanden, Peter Ruge, takkede for støtte til generalforsamlingens og inviterede til årsmødet.

Referat udfærdiget af generalforsamlingsvalgt referent: Jørgen Aagaard d. 30. oktober 2017

mandag, 24 oktober 2016 09:03

Generalforsamlingen 2016

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling søndag d. 24. oktober 2016

Velkomst v. Peter Ruge

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 • Dirigent: Flemming Christensen
 • Referent: Lisbeth Pedersen
 • Stemmetællere: Britta Hjermitslev og Kirsten Holst

2. Formandens beretning v. Peter Ruge

 • Godkendt
 • Øvrige bemærkninger: Måske kunne vi også bære erfaringer fra foreningens arbejde videre ud end tilfældet er nu – f.eks. i ”Menneske og tro”/ ”Religionsrapport”?

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. Elisabeth Staal Jensen

 • Godkendt

4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent v. Elisabeth Staal Jensen

 • Kontingent 200 kr. årligt

5. Indkomne forslag

 • Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

 • Peter Ruge (modtager genvalg)
 • Elisabeth Staal Jensen (modtager genvalg)
 • Flemming Christensen (modtager ikke genvalg)

Nye bestyrelsesmedlemmer:

 • Peter Ruge
 • Elisabeth Staal Jensen
 • Ole Juel Gade

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg:

 • Karen Thomsen (modtager genvalg)

Ny bestyrelsessuppleant:

 • Karen Thomsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg:

 • Ole Gade
 • Lene Hansen

Ny revisor:

 • Lene Hansen

Ny revisorsuppleant:

 • Flemming Bjerg

9. Eventuelt

 • Tak til Flemming Christensen for det store arbejde i bestyrelsen – bl.a. for hjemmesidearbejdet og de øvrige inspirerende tiltag. Og tak til Flemmings fortsatte varetagelse af hjemmesidearbejdet for foreningen.
 • Glasmosaikken i spiralform på velkomstdias er fra en kirke i Texas.
 • Input til gudstjenesteformen: Frihed til at kunne gå hjem efter gudstjenesten, hvis det er et behov. De, der har lyst til at dele erfaringerne fra gudstjenesterummet, kunne så gøre det.
 • Dirigenten takker for god ro og orden.
torsdag, 30 oktober 2014 12:18

Generalforsamlingen 2014

Generalforsamlingen blev afholdt forud for årsmødet i Them søndag 26. oktober 2014. Ca. halvdelen af foreningens medlemmer deltog.

Se her på siden: Formandens beretning | Referat | Godkendt regnskab

Alle 3 dokumenter er vedhæftet og kan downloades som *.pdf

Formandens beretning 2014

Ved sidste generalforsamling – som blev holdt i november 2013 i Svejstrup, havde vi et år bag os som egentlig forening med en arbejdende bestyrelse og et nuanceret årsprogram. Og vi havde høstet de første erfaringer med, hvad der er interessant nok til at samle flere mennesker end bestyrelsen – dvs. : foredrag er nok ikke det mest oplagte ...!!

Gudstjenesterne

Foreningens hovedspor er stadig gudstjenesterne i Skanderup Kirke. Intentionen er – som for foreningen generelt – at bygge bro mellem på den ene side kristendom som den forvaltes i folkekirken og på den anden side den åbent søgende og mangfoldige folkelige spiritualitet. Vi søger ved disse gudstjeneste ikke at gøre noget nyt, men at gøre det kendte med omhu og autenticitet. Der har dannet sig en forholdsvis fast gruppe, som kommer regelmæssigt, og dertil er der hver gang mennesker, der kommer i nysgerrighed, og hvoraf nogle hen ad vejen kan blive hængende. Oprindelig tog vi afsæt i den almindelige folkekirkelige gudstjeneste, og forstod den indledende samling på lidt over en times tid som en forberedelse hertil. Det har imidlertid været vanskeligt at etablere et egentligt højmessepræg – dels fordi vi mistede vores organist, dels fordi tidspunktet måske ligger for sent på dagen. Derfor har vi nu drejer forløbet således, at det er én lang bevægelse på 2 1/2 time, og hvor vi lykkes ret godt med at bygge op til den intense og åbnende nadver, som er gudstjenestens mål. Vi har været 15-25 deltagere hver gang – og flere skal vi i grunden ikke være, hvis vi skal kunne opretholde meditativ bibellæsning som del af den indledende praksis. Og vi fokuserer ikke længere på det sociale samvær omkring gudstjeneste, men samler os om forløbet som én lang fokuseret proces..

Foredragene

Som nævnt viste foredrag sig i det foregående år ikke at være noget hit. Så vi har kun afholdt ét. Nemlig ved Lisbeth Pedersen om William Blake. Heller ikke det var voldsomt velbesøgt, men til gengæld rigtig godt og meget oplysende. Interesserede kan finde det på denne adresse

Retræter

Derimod har der været både god tilslutning til og tilfredshed med foreningens retræter. Vi har holdt én i marts på Strandgården på Helgenæs – og holder én igen samme sted her i november, hvor vi også drager fordel af det nærliggende buddhistiske center Gomde for retrætens forløb og atmosfære. Begge retræter har Centrerende Bøn som praksisgrundlag – med det formål at undersøge, hvordan denne apofatiske bønspraksis kan forbinde sig med dels en folkekirkelig tradition og praksis, og dels med den buddhistisk inspirerede træk i den folkelige spiritualitet.I januar holdt vi som noget nyt retrætedage på Fyn ved Vindinge kirke, og gjort den erfaring at vi godt kan samle folk fra hele landet på Fyn. Retræten var også et forsøg, idet den foregik omkring en kirke – Vindinge Kirke ved Nyborg og knyttet til en gudstjeneste. De kirkelige faciliteter var rigtig gode, men adskillelsen af overnatning og mødelokaler var ikke hensigtsmæssig for vores formål. Menighedsrådet har gjort opmærksomme på, at vi vil være velkomne til at komme igen. Vi har været mere annoncør end arrangør af en retrætedag på Sjælland – igen i samarbejde med en kirke. Denne gang i Ugerløse på Midtsjælland. Dette samarbejde fortsætter vi i 2015 med både 3-4 møde- og retrætedage. Endelig er foreningen arrangør af halvårlige retræter på Nygård på Als i maj og november – målrettet på det lokale spirituelle miljø, men med deltagelse fra hele landet.

Århus

I samarbejde med studenterpræsterne har vi et forløb over fire aftener på Århus Universitet om centrerende bøn i perspektiv af mindfullness. Dvs. med det anliggende at præsentere centrerende bøn som en alternativ indre praksis til mindfullness. Fremmødet er ikke overvældende. Måske fordi ”bøn” ikke er noget godt brand i studentermiljøet. Så måske skal vi føle os frie til at kalde det noget andet ...??? Og – eller – tage anledning heraf til at gribe essensen i centrerende bøn og tolke den ind i en mere specifik dansk kontekst. Det vil sige mere præcist i forhold til en luthersk tradition og i samspil med de andre aktuelle spillere på spiritualitetsbanen – herunder f.eks. Vækstcenteret, som ligger inde med en meget nuanceret viden om apofatisk bønspraksis.

Flere spillere på banen

Vi har i bestyrelsen tilskyndet til at få flere interne spillere på banen. Elisabeth Staal Jensen har taget to initiativer: Det ene var en præsentationsaften om centrerende bøn i Lading her i efteråret. Det andet er en fast ugentlig gruppe i Skanderborg med centrerende bøn som basis – og den er åben for alle, der har brug for en ugentlig forankring af en indre praksis.

Ringkøbing

Vi har taget et nyt initiativ med en kursusdag i Ringkøbing hos Vagn Palle Rasch med præsentation af Bob Moores undervisning. Intentionen har været at forbinde vores arbejde i foreningen med den viden om transformation, healing, bøn og meditation som er til stede i Bob Moores undervisning samt at knytte an til den levende kristenimpuls, som var et afgørende aspekt af hans virke i Danmark.

Årsmødet

Med det årsmøde, som følger efter generalforsamlingen, har vi taget endnu et nyt skridt ved at sætteKen Wilber på dagsordenen. Det er et tema, vi agter at følge op på i det kommende år.

Gruppen i Svejstrup

Et meget væsentligt spor i foreningens liv er gruppen i Svejstrup. Selvom den på den ene side har eget liv og egen økonomi, er den på den anden side et afgørende væsentligt sted for erfaringer og undersøgelser af vilkår for en nutidig kristen fordybelsespraksis. I indeværende år har gruppen været fokuseret primært på centrerende bøn som fordybelsespraksis, og vi har hentet vigtige erkendelser omkring den betydning for mening og livsjustering, som en regelmæssig praksis umærkeligt har for den almindelige dagligdag.

Hjemmesiden

Vi har måttet justere vores forståelse af hjemmesidens betydning i det forløbne år. Den blev i sin tid ved et stort arbejde fra Flemming Christensen side designet til at være rum for meningsdannelse, diskussion og social interaktion omkring nutidig kristen spiritualitet. Vi har imidlertid måtte se i øjnene, dels at vi selv ikke har ressourcer til at holde et så højt aktivitetsniveau oppe, at der opstår et socialt flow omkring siden, og dels at der måske ikke er det store behov for en sådan udveksling – dvs. andre sider som f.eks. kristendom.dk dækker dette behov ind. Med andre ord: hvis vi vil noget mere i en debat, kunne vi begynde at gøre os gældende dér. Fremtiden for hjemmesiden i det kommende år bliver derfor primært annoncering og orientering om foreningens aktiviteter – samt aktiviteter fra aktører med lignende interesser.

Nyhedsbreve

Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud til omkr. 250 abonnenter – med hovedvægt i Østjylland, men i øvrigt jævnt fordelt over resten af landet. Der er en jævnt stigende interesse.

Perspektiver for 2015

Bestyrelsen har en række perspektiver for arbejdet i 2015:

 • Vi vil gerne have flere medlemmer og har sat som mål at komme op på firs medlemmer inden årets udgang
 • Vi arbejder videre med at trimme hjemmesiden og gøre den mere præcis for dens nye og mere begrænsede rolle
 • Vi vil godt arbejde hen imod, at hjemmesiden også får karakter af portal, så den ikke kun refererer til vores egne arrangementer, men også til andre aktører med samme interesse som os
 • Vi skal have etableret en trykt folder – og have den til at spille sammen med nyhedsbrevet
 • Vi har indtil nu planlagt én retræte på Strandgården, to retræter på Als – i maj og november, Tillige en retræte med Martin Guldberg. Og så fortsætter vi med Bob-Moore-mødedage i Ringkøbing
 • Vi fortsætter med en gudstjenestefrekvens på hver anden måned i Skanderborg – dvs. seks årlige gudstjenester
 • Vi vil forventeligt fortsætte med et seminar om Ken Wilbers univers – gerne i samarbejde med andre Wilber-interesserede i landet. Perspektivet er at gøre Wilbers frugtbar for nutidig kristen spiritualitet i Danmark
 • Vi planlægger en pilgrimsrejse til Vézelay i Frankrig til efteråret ved Bent Jul og Kirsten Mandø
 • Og vi overvejer at inddrage andre foreninger i et større arrangement om centrerende bøn med gæster fra USA – enten efterår 2015 eller forår 2016, ligesom vi generelt skal finde nogle samarbejdsformer med andre foreninger o.lign., der som os har fokus på kontemplativ indre praksis

Endelig vil vi gerne ind i samarbejde med interesserede kirker indenfor folkekirken. Men det forudsætter nok, at vi bliver mere offentlige med vores anliggende.

Vores grundtanke er at samarbejde af denne art vil styrke det som er vores hovedanliggende: at bidrage til, at den impuls som nutidens folkelige spiritualitet er, kan berige og befrugte den folkekirkelige tradition i Danmark og bidrage til at kaste lys på de kvaliteter, som folkekirken har med sig – herunder ikke mindst dens erklærede rummelighed og vilje til at lade sig forny.

 

Tak for det forløbne år. Peter Ruge Formand for foreningen

26. oktober 2014

Referat

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling søndag 26. oktober 2014.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Flemming Christensen (dirigent)

Kirsten Fauken (referent)

Kirsten Holst og Marie Cramers (stemmetællere)

 1. Formandens beretning v/Peter Ruge

Godkendt.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2014 v/Elisabeth Staal Jensen

Godkendt

 1. Fremlæggelse af budget for 2015 v/Elisabeth Staal Jensen

Vedtaget

Kontingent 200 kr./årligt.

 1. Indkomne forslag

Ingen

 1. Valg af bestyrelse

  På valg:

 • Peter Ruge

 • Elisabeth Staal Jensen

 • Flemming Christensen

  Alle blev genvalgt

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Jørgen Aagaard blev genvalgt

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Skadborg blev genvalgt som revisor

Ole Juul Gade blev genvalgt som revisorsuppleant

 1. Evt.

Tak til bestyrelsen for godt arbejde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Tilbage

Godkendt regnskab

Årsopgørelse for foreningen Nutidig Kristen Spiritualitet 1/10 2013-30/9 2014

Indtægter:

Medlemskontingenter 8.000

Overskud ved arrangementer 10.737

Gave 200

Renter 6

Indtægter i alt 18.943

Forudbetalt retræte 1.350

Udgifter:

Underskud ved arrangementer 749

IT udgifter 725

Lokaleleje årsmøde 900

Udgifter i alt 2.374

Årets overskud 16.569

Status pr. 30/9 2014

Overført fra sidste år 8.654 Bankbeholdning 25.573
Overskud 16.569 Kontant 1.000
Forudbetaling 1.350  

          0

Balance 26.573 Balance 26.573

 

Regnskabet er gennemgået og bilag er efterset.

Regnskabet giver efter mit bedste skøn et retvisende billede af foreningens økonomi.

Det fremhæves, at der er særlige opgørelser over økonomien i diverse retræter, hvilket gør det muligt at få overblik over økonomien i den daglige drift og de særlige arrangementer for sig.

 

Jeg har ikke kontrolleret kassebeholdningens tilstedeværelse.

 

Jørgen Skadborg 7.10.2014

 

Tilbage

 

tirsdag, 19 november 2013 08:04

Formandens beretning 2013

FORMANDENS BERETNING

 

FORENINGEN ”NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET”

 

November 2013

 

 

Ved sidste generalforsamling – som blev holdt i november 2012 i Sdr. Vissing – stod vi foran en egentlig etablering af foreningen – efter den tøvende opstart fra 2010

 

 • Vi havde besluttet at forankre os i Skanderborg – som et mere tilgængeligt sted end henholdsvis Svejstrup og Sdr. Vissing - som ville gøre vores arrangementer tilgængelige også for mennesker uden privatbiler.

 • Og vi havde fået aftale om at låne Skanderup kirke, og vi havde besluttet at lægge foreningens foredrag på Skanderborg bibliotek.

 • Vi fik på generalforsamlingen godkendt et sæt vedtægter samt en grundlagserklæring

 • Vi havde fået oprettet en hjemmeside.

 • Og ikke mindst vigtigt fik vi valgt en egentlig bestyrelse for foreningen: Peter Ruge, Bent Jul, Elisabeth Staal Jensen – og som medarbejdende suppleanter Tine Schmidt Lorenzen samt Flemming Christensen.

 

… og ser vi tilbage på den tid der er gået siden da – er det – i hvert fald for dem af os, som har været involveret det meste af vejen – en stor bevægelse vi har foretaget i foreningens første år.

 

Gudstjenesterne

Foreningens hovedspor har vist sig at være gudstjenesterne i Skanderup Kirke. Det stod ikke klart fra begyndelsen, at det ville blive sådan, men der har dannet sig en forholdsvis fast gruppe som kommer regelmæssigt, og dertil er der hver gang mennesker, der kommer i nysgerrighed og hvoraf nogle hen ad vejen kan blive hængende.

 

Vi har hvad forløbet angår taget afsæt i den almindelige folkekirkelige gudstjeneste, og har i justeringen af den været optaget af at finde en form, der kan imødekommer vores særlige interesse i at integrere fordybelsens element i det samlede forløb. Beredelse i den meditative bibellæsnings form er et afgørende element. Vi har også arbejdet med balance mellem menighed og præst – og har vel – uden at have lagt os helt fast – fundet en god form for altergang.

 

Kirken og dens faste ansatte har taget neutralt venligt imod os, og det kunne godt være et af vores perspektiver for 2014 at få lidt mere kontakt – netop på gudstjenesteområdet.

 

Vi har været 15-25 hver gang – og flere skal vi ikke være, hvis vi skal kunne opretholde meditativ bibellæsning som beredelsespraksis i sin nuværende form.

 

Vi havde fra begydelsen en forestilling om, at det sociale samvær skulle have en væsentlig plads, men efterhånden ser det ud til, at vi samler os om selve beredelsen og gudstjenesten som tilstrækkeligt til at fylde vores opmærksomhed.

 

Vi har ikke nogen organist, fordi Catarina trak sig fra den opgave ved efterårets start, men vi har opdaget, at vi fint kan synge kirken op, og har så haft glæde af andre musikalske indslag.

 

Foredragene

Vi har holdt tre foredrag – heraf to på biblioteket i et dyrt lokale som ikke tjente formålet ret godt og hvor fremmødet har været ringe – men dog meget kvalificeret!!

Ved det ene fortalte Peter om Eckhart Tolles vejledning som afsæt for en læsning af Jesu forkyndelse. Ved det andet fortalte Flemming om Teilhard de Chardin

.

Større succes havde vi med med Martin Guldbergs foredrag om Bachs passionsmusik, som fandt sted i oktober i sognehuset. Gode lokaleforhold og meget fint fremmøde – og stor tilfredshed med udbyttet. Mødet var en gave til sognet og derfor deltog to menighedsrådsmedlemmer, som drog derfra meget tilfredse med at have mødt os.

 

Endelig valgte vi at aflyse et planlagt foredrag her i november om salmernes hjertesprog, fordi der tydeligvis ikke er stor interesse for denne mere saglige form for formidling.

 

Retræter

Derimod har der været både god tilslutning til og tilfredshed med foreningens retræter. Den ene afviklet på Strandgården på Helgenæs, hvor vi lod muligheden for at besøge det nærliggende Gomde spillede med i forløb og atmosfære. Den anden afviklet på det nystartede Ådalen ved Randers. Begge havde Centrerende Bøn som praksisgrundlag – og med det formål at undersøge, hvordan denne praksis kan forbinde sig med en folkekirkeligt inspireret udgave af nutidig kristendom.

 

Det er formandens fornemmelse, at vi på dette område faktisk gør nogle erfaringer, som kan have betydning i et større perspektiv – og det vil sige et perspektiv der relaterer til foreningens målsætning:at bidrage til en nutidig kristen spiritualitet.

 

Endelig var foreningen arrangør af den halvårlige retræte på Nygård på Als, - og samværet her bidrog til bl.a. til at gøre foreningens eksistens gældende for de mennesker der på Als har været optaget af et tilsvarende anliggende i dette miljø.

 

Rejser

Vi har med Lisbeth Pedersen som ansvarlig tilrettelagt og udbudt en rejse til klosteret i Chevetogne i august. Forløbet var vellykket og alle vendte hjem med et solidt udbytte af mødet med klosterliv og ortodoks gudstjenestesang.

 

Der var forholdsvis stor interesse om rejsen fra mange sider – og den har bidraget væsentligt til at gøre foreningens eksistens kendt i en bredere kreds.

 

Århus

Et mindre arrangement var to planlagte møder i Århus, hvor hensigten var at præsentere nogle af de temaer vi arbejder med i Svejstrup-gruppen. Vi lånte lokaler i Møllevangskirken og fremmødet var hæderligt første gang. Anden gang – en måned senere med en fortsættelse – løb ind i efterårsstormen med kun to fremmødte, som til gengæld havde udbytterig aften i hinandens selskab.

 

Gruppen i Svejstrup

Foreningens forhold til gruppen i Svejstrup er lidt paradoksalt.

På den ene side er foreningen opstået af gruppens arbejde gennem årene, og på den anden side er gruppen en egen enhed med egen økonomi. Og igen er det i gruppens dynamik og med afsæt i de erfaringer og undersøgelser, der gøres her om vilkårene for en nutidig kristen fordybelsespraksis, at foreningen har sit mest solide grundlag. Så her og nu står gruppe og foreningen lidt som to forskellige udtryk for samme proces, der gensidigt påvirker hinanden.

 

Hjemmesiden

Endelig er der hjemmesiden under Flemmings auspicier. Der er lagt et stort arbejde i den og den fremstår teknisk set tjekket med rigtig mange muligheder.

Men det må være et af vores forsæt for det kommende år at blive mere bevidste om, hvordan vi vil bruge den, og om hvordan den kan tjene foreningens formål. For så vidt som vi sigter på fordybelse og indre opmærksomhed må vi til eksempel overveje, i hvor høj grad vi skal kalde på meningsdannelse, diskussion og social interaktion på samme hjemmeside – eller om den snarere skal være til orientering og annoncering.

 

Nyhedsbreve

Vi sender jævnligt nyhedsbreve ud til omkring 200 abonnenter – hvoraf hovedparten findes i Østjylland, mens en de øvrige er fordelt over resten af landet

 

Vedtægter og grundlagserklæring

For så vidt som vedtægter og grundlagserklæring har et selvstændigt punkt på generalforsamlingen vil jeg ikke gå nærmere ind på denne del af bestyrelsens arbejde i det forgangne år.

 

 

Perspektiver for 2014

 

Bestyrelsen har en række perspektiver for arbejdet i 2014

 

 • Vi vi gerne have flere medlemmer og har sat som mål at komme op på tres medlemmer inden årets udgang.

 • Vi skal have trimmet hjemmesiden og finde ud af hvilken rolle den skal spille.

 • Vi vil gerne arbejde hen imod, at hjemmesiden får en højere grad af portalfunktion, så den ikke kun refererer til vores egne arrangementer.

 • Vi skal have etableret en trykt folder – og have den til at spille sammen med nyhedsbrevet.

 • Vi har indtil nu planlagt én retræte i Vindinge ved Nyborg, to retræter på Als – maj og november samt en retræte på Strandgården i marts.

 • Vi regner med at fortsætte med en gudstjenstefrekvens på hver anden måned – dvs. seks årlige gudstjenester.

 • Vi har løse overvejelser om et seminar om Ken Wilbers univers i samarbejde med andre Wilber-interesserede i landet.

 • Vi planlægger en pilgrimsrejse til Vézelay i Frankrig og leger fortsat med tanken om en rejse til Patmos.

 • Vi arrangerer et foredrag med Lisbeth Pedersen i februar: Om William Blakes tolkning af Jobs bog

 • – og regner med at lægge flere arrangementer ind i løbet af de kommende måneder.

 

Generelt vil vi gerne tage skridt ind i et mere formaliseret samarbejde med andre foreninger og arrangører i samme felt og med samme anliggende som os selv.

 

Vores grundtanke er at samarbejde af denne art vil styrke det som er vores hovedanliggende: at bidrage til at den impuls som nutidens folkelige spiritualitet er, kan berige og befrugte den folkekirkelige tradition i Danmark og bidrage til at kaste lys på de kvaliteter, som folkekirken har med sig – herunder ikke mindst dens erklærede rummelighed og vilje til at lade sig forny.

 

Tak for det forløbne år.

 

Peter Ruge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tirsdag, 19 november 2013 07:52

Referat af generalforsamlingen 2013

Nutidig Kristen Spiritualitet

 

Generalforsamling d. 14. november 2013 i Svejstrup gl. præstegård


 

Referat

Velkomst og valg af dirigent

Foreningens formand, Peter Ruge, var desværre i dagens løb blevet forhindret i at deltage, idet han måtte hastevikariere for en arbejdskollega. Derfor bød næstformanden, Bent Jul, velkommen.

Flemming Christensen blev valgt til dirigent og sammen med kassereren, Elisabeth Staal Jensen, blev det konstateret, at der var fremmødt 13 stemmeberettigede deltagere; dog besluttedes at alle deltagere har taleret på dagens møde. Som stemmetællere valgtes Kirsten Holst Jørgensen og Jørgen Aagaard. Kirsten Fauken og Bent Jul lovede at tage sig af referatet. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet betids – dog i 4. kvartal frem for vedtægtens ” inden udgangen af marts måned”.

Formandens beretning

Bent Jul oplæste formandens beretning. Den fremgår af hjemmesiden her.

Generalforsamlingen godkendte beretningen med akklamation og deltagere takkede for det store arbejde med at få foreningen løbet godt i gang og på et højt aktivitetsniveau.

Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

Elisabeth Staal Jensen fremlagde regnskabet for 2013 med den bemærkning, at regnskabsåret ikke er i overensstemmelse med vedtægter, idet bestyrelsen har fundet det naturligt, at regnskabet afsluttes d. 30. september 2013.

Årets indtægter var på kr. 8.243, hvoraf de kr. 4.900 kommer fra kontingenter og resten fra overskud på arrangementer. Udgifterne udgør samlet kr. 1.651, således at årets overskud er på kr. 6.592. Foreningen har en balance på kr. 8.654, hvoraf kr. 1.000 vedrører forudbetalte kontingenter.

Budgettet for 2014 er lagt med forudsætning om 40 betalende medlemmer til uændret kontingent. Med dette forventes et overslud på kr. 2.200. Herved bliver foreningen så godt polsteret, at vi med større sindsro kan indgå aftaler med retrætesteder og foredragsholdere. Foreningen vil i større grad at kunne honorerer retræteledere m.fl. for deres indsats.

Generalforsamlingen godkendte regnskab, budget og det uændrede kontingent.

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde udarbejdet og fremsendt et forslag til nye vedtægter. Bent Jul fremlagde dette i en PowerPoint. Den nye vedtægt tager udgangspunkt i den grundlagserklæring, der blev vedtaget på sidste generalforsamling. Vedtægterne er desuden tilpasset foreningens forventede aktivitetsniveau og der er gjort umage med at få formaliteterne på plads - i overensstemmelse med nutidige demokratiske principper.

Der blev spurgt om, hvad man mener med kvalificeret flertal. (PS: At paragrafferne 7 og 11 om hhv. vedtægtsændringer og opløsning menes ¾ af stemmerne.). Bestyrelsen opfordredes til at overveje, om der er behov for, at en opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling efterfulgt af en ekstraordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen vedtog vedtægterne, som fremgår at foreningen hjemmeside her.

Med denne vedtagelse er de nye vedtægter de gældende med øjeblikkeligt varsel. Dirigenten, Flemming Christensen, ledte derfor generalforsamlingen gennem de udestående punkter med Valg af bestyrelsesmedlemmer, Valg af bestyrelsessuppleanter, Valg af revisor og revisorsuppleant og Eventuelt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Peter Ruge og Elisabeth Staal Jensen blev sidste år valgt for 2 år og fortsætter i den nye bestyrelse. Bent Jul blev valgt for 1 år og stiller op til den nye bestyrelse sammen med suppleanterne Flemming Christensen og Tine Schmidt Lorenzen (ikke tilstede). Alle blev valgt. Flemming for et år og de øvrige for 2 år.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Jørgen Aagaard blev valgt som suppleant for 1 år.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgens Skadborg blev sidste år valgt som revisor og blev nu genvalgt. Ole Juel Gade blev valgt som revisorsuppleant. Begge for 1 år.

Eventuelt

Generalforsamling blev afviklet på lidt under en time. Der var tak til bestyrelsen for indsatsen i 2013. Herefter blev der budt på mad og Kirsten Mandøes foredrag: ”Sjælens Pilgrimsgang” .


 

Udfærdiget af Kirsten Fauken og Bent Jul

fredag, 25 oktober 2013 10:02

Generalforsamling 14. november 2013

Årets generalforsamling afholdes i den gamle præstegård i Svejstrup (Alkenvej 9, Skanderborg) fra kl. 17, torsdag 14. november 2013. Se nærmere i vedhæftede invitation!

Ved sidste generalforsamling fik vi gennemarbejdet og vedtaget en grundlagserklæring for foreningen. Og denne gang skal vi så have konsolideret arbejdet. De to væsentligste forhold som skal tages op, er diskussion af og vedtagelse af nye vedtægter, samt valg til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse fremlægger et forslag til reviderede vedtægter. Forslaget er vedhæftet denne artikel sammen med de eksisterende vedtægter og en sammenligning mellem de oprindelige vedtægter og forslaget. Der er bl.a. foreslået en udvidelse af bestyrelsen fra 3 til 5 personer, samt reduktion af antallet af suppleanter fra 2 til 1.

På valg er i år:

 • Bent Jul
 • Flemming Christensen
 • Tine Schmidt Lorenzen

Desuden er revisor og revisorsuppleant på valg:

 • Jørgen Skadborg
 • Kirsten Georgi

Ud over de praktiske beslutninger, som skal tages, byder aftenen på et foredrag af cand. pæd. psyk. Kirsten Mandøe om Sjælens Pilgrimsgang

Vi håber at se mange af foreningens medlemmer og andre interesserede!

fredag, 12 oktober 2012 22:15

Referat af generalforsamlingen 2012

FORENINGEN ”NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET”
Generalforsamling 11.10.2012

12 fremmødte

Referat:

Dagsorden:

1. Velkomst og valg af dirigent
2. Valg af referent og godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Regnskab, budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag: Grundlagserklæring for foreningen
6. Valg af bestyrelse og revisorer
7. Eventuelt

Ad 1: Peter bød som formand velkommen og foreslog Flemming som dirigent. Han blev valgt og modtog valget.

Flemming konstaterede lovlig indkaldelse til generalforsamlingen. Alle tilstedeværende betragtes som medlemmer med taleret, valgbarhed og stemmeret.

Ad 2:

Dagsordenen blev godkendt. Elisabeth blev foreslået som referent, blev valgt og
accepterede valget.

Ad 3: Formandens beretning

2011
ØMBORGEN
Foreningen blev stiftet i marts 2011 i den helt konkrete anledning at være ramme om ”Retrætedage på Øm” i maj 2011. Initiativet var udgået fra Ole Gade og Peter Ruge, som tog kontakt til Anette Foged Schultz for at give projektet en bredere forankring. Overordnet set var idéen at etablere et mødested, som kunne tage over efter det folkekirkelige projekt ”Spiritualitetsdage”, som ingen folkekirkelige organisationer ønskede at drive videre. Den stiftende generalforsamling var kun annonceret meget lokalt og bestyrelsen konstituerede sig med Peter som formand, med Anette som næstformand og med Ole som kasserer.
Selve arrangementet på Ømborgen havde lidt over tredive deltagere. Ideen var at undersøge, om det kunne lade sig gøre at lave et arrangement hvor man i samme forløb havde udveksling så som fælles aktiviteter, samtaler og diskussioner, og så stadig opretholde tydelige retrætekvaliteter, og om det kunne lade sig gøre at
gøre dette forløb til beredelse til gudstjeneste. Og begge dele lykkedes.
I det følgende trekvarte år hvilede foreningen - med hjemmesiden som eneste aktivitet.
2012
Todbjerg og Århus. I marts måned satte vi os sammen i en arbejdsgruppe, med afsæt hovedsagelig i Svejstrup gruppen. Vi besluttede at lave to prototyper for at undersøge, om der er bredere interesse for det felt vi selv er optaget af: et ubekymret mødested for folkekirkekristendom, psykologi, selvudvikling og folkelig spiritualitet i meget bred forstand.
Ole, Terje og Kirsten Berg tilrettelagde en gudstjeneste i Todbjerg, hvor vi inddrog to elementer: det ene var den fælles beredelse, som bygger op til gudstjenesten. Det andet var integration af det meditative i det almindelige gudstjenesteforløb. Det blev et fint projekt – stadig med undersøgende karakter – og samtidig udtryk for, at vi arbejder mod at finde en rimelig fast og balanceret gudstjenesteform
Vi fulgte op med et foredrag på Hovedbiblioteket i Århus, hvor Peter fortalte om Jungs forestilling om kristendommens betydning for vestlig kultur i tiden efter den store kristne fortællings sammenbrud i slutningen af 1800-tallet.
Begge arrangementer havde så god tilslutning, at vi besluttede at gå videre med planerne om reelt at gøre foreningen aktiv og til en ramme om flere aktiviteter – og derfor også at indkalde denne generalforsamling offentligt – hvorved vi reelt nystarter foreningen.
Vi håber fremover at kunne forankre os i Skanderborg. Vi har således fået accept fra Skanderborg Menighedsråd til at låne Skanderup Kirke og menighedslokalet på nogle søndag aftener. Og det betyder, at vi fremover kan lægge vores gudstjenester dér. Ligeledes regner vi med at leje os ind i kulturhuset i byen til
foredragsarrangementer.
Beretningen blev godkendt.


Ad 4: Da Ole ikke kunne være til stede, fremlagde Elisabeth regnskabet, som viser en beholdning på 1062,61 kr. Det blev godkendt.
Bent har udarbejdet et budgetforslag, som blev godkendt. Budgettet bygger på et medlemstal på 40 og samlet indtægt på kr. 8.000. Udgifterne er budgetteret til kr. 7.000, hvilket giver et overskud på 1.000. Sammen med årets overskud vil vi ved udgangen af næste foreningsår have en formue på omkring kr. 2.000. Det er et godt udgangspunkt for bestyrelsens arbejde, selv om der naturligvis er en del usikre faktorer, f.eks. medlemstal!
Det besluttedes, at kontingentet skal være på 200 kr. for et år, gældende fra oktober 2012 til oktober 2013.
Ad 5: Eneste indkomne forslag var oplæg til diskussion om ”Grundlagserklæringen”.
3 grupper gik i gang, og der kom en del relevante forslag om ændringer, præciseringer mv. Den nye bestyrelse blev herefter bemyndiget til at fremkomme med et redigeret forslag.
Ad 6: Iflg. foreningens vedtægter vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Da der var 4
kandidater, blev der afstemning. Resultatet blev, at bestyrelsen består af:
Peter Ruge, Bent Jul og Elisabeth Staal Jensen. Peter er valgt for 2 år, og efter
lodtrækning er Bent valgt for 1 år og Elisabeth for 2.
Der skal være 2 suppleanter, og også her blev der afstemning, da der var 3
kandidater. Valgt blev Flemming Christensen. Da der var stemmelighed mellem Ole Juel Gade og Tine Lorenzen, blev der lodtrækning, og Tine blev valgt.
Som revisor meldte sig Jørgen Skadborg og som revisorsuppleant Kirsten Georgi.
Begge blev valgt.
Ad 7:
Flemming opfordrer os til at bruge hjemmesiden, sætte gang i debatter mv. Det må
gerne blive et levende forum med livlig aktivitet!
Til sidst takkede dirigenten for en god generalforsamling.
Referent: Elisabeth

SiteLock